0
Your cart
Your cart is empty.
Please go to Shop Now
Produkt Cena Ilość Kwota

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego https://fameart.worfordis.com/sklep/pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) prowadzonego przez spółkę pod firmą: FAME ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemcach, która jest przedsiębiorcą. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://fameart.worfordis.com/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Spółka świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną (jak w § 3 Regulaminu), jak również umożliwia Klientom zapoznanie się z Towarami i zawarcie Umowy Sprzedaży.

Spis treści:
§1. DEFINICJE
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§3. USŁUGI ELEKTRONICZNE
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§5. ZAMÓWIENIA
§6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
§7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU.
§8. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH.
§9. REKLAMACJE
§10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
§12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§13. ZMIANY REGULAMINU
§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§15. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

§ 1. DEFINICJE

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Spółka, Sprzedawca (pojęcia równoznaczne, używane w treści Regulaminu wymiennie) – spółka pod firmą FAME ART Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach, adres: 21-025 Niemce ul. Ceramiczna 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000386925, NIP 7123250100, REGON: 060774048, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@fameart.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 3. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. Klient -– podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Produkt Cyfrowy – Towar, który zawiera dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (w wersji elektronicznej). Takim produktem jest w Sklepie Ebook.

 7. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 9. Strona Internetowa Sklepu Internetowego – oznacza stronę internetową, pod którą Spółka prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www. fameart.pl.

 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. Zamówienie -– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Spółki.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Spółka dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge), systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa oraz łącze internetowe. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. W zakresie korzystania z Ebooka, należy zapoznać się dodatkowo z § 8 ust. 3.

 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Spółkę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Spółka oświadcza, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Spółki, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub Towaru; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Spółki; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 7. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Spółkę w sposób niezakłócający funkcjonowania Spółki oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Spółkę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

 8. Spółka jest administratorem danych osobowych Klientów. Spółka wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji pod adresem: https://fameart.worfordis.com/klauzula-informacyjna/.

 9. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Spółkę opisuje polityka prywatności dostępna pod adresem: https://fameart.worfordis.com/polityka-prywatnosci/. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 10. Z Spółką można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: + 48 663977584,  dostępnym w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: info@fameart.pl. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

 11. Spółka zawiera umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obow­­­­iązującego prawa, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktów uzupełniających tę regulację lub ją zastępujących.

 12. Aby móc zawierać Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem zdania drugiego tego punktu Regulaminu, Klient będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, Klient musi być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba składająca Zamówienia musi mieć upoważnianie do działania w imieniu tego podmiotu. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu bez osiągnięcia pełnoletniości, ale warunkiem jest ukończenie 13 roku życia a jedynie w zakresie zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. zakup książki). Sklep nie ma możliwości weryfikacji tych danych i opiera się na zapewnianiu Klienta o zdolności do zawarcia umowy/ prawa do reprezentacji, złożonego w momencie zaznaczenia pola wyboru o akceptacji Regulaminu.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca jako Usługodawca usług elektronicznych, umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), polegających na:

  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

  2. udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

  3. świadczeniu usługi Newsletter,

  4. udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

 5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter lub wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.

 6. Zasady korzystania z Newslettera ujęte są w odrębnym Regulaminie https://fameart.worfordis.com/regulamin-uslugi-newsletter/.

 7. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określającym przesłanki legalności przetwarzania danych Spółka, jako Usługodawca w usługach elektronicznych przetwarza następujące dane osobowe Klienta, jako Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak i niezbędne dla sposobu jej rozliczenia:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy;

2) numer telefonu,

3) numer rachunku bankowego,

4) adresy elektroniczne Usługobiorcy,

5) adres zamieszkania/ adres dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

6) imię i nazwisko odbiorcy, jeśli jest inny niż Klient.

9. Usługodawca może przetwarzać także następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w pkt. 8 i 9, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Spółki w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym) wyrażone w złotych polskich (PLN).

 5. Cena jest definiowana jako:

  1. cena regularna,

  2. cena promocyjna (cena po obniżce).

 1. Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli Towar nie jest objęty rabatem lub akcją promocyjną.

 1. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Spółkę wynikających np. z rabatu lub promocji.

 2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 3. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport i dostarczenie Towaru) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 pkt. 13. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

11. Usługa Elektroniczna świadczona jest przez Spółkę nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

§ 5. ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, chyba, że:

a)trwa przerwa techniczna związana z modernizacją strony internetowej, o czym Spółka komunikuje na swojej stronie z uprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, b) występują nieprzewidziane problemy techniczne nie wynikające z winy Spółki i trwają prace naprawcze.

 1. Składanie Zamówienia odbywa się w języku polskim.

 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. W celu dodania Towaru do koszyka należy kliknąć na to pole. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy wkłada się do niego kolejny produkt lub po kliknięciu na “Twój koszyk”. Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych produktów lub zrezygnować z nich całkowicie.

 3. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

 1. Podczas składania Zamówienia Klient, który ma status Konsumenta podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inny adres do dostawy oraz dane odbiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Podczas składania Zamówienia Klient, który nie ma statusu Konsumenta podaje następujące dane: firmę podmiotu, adres podmiotu, NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inny adres do dostawy oraz dane odbiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych danych osobowych.

 3. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego koszyka, po wyborze Towarów i umieszczeniu ich w koszyku wraz z umieszczeniem liczby Towarów danego rodzaju, i po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, z podaniem danych, jak w pkt 4 i 5 tego paragrafu Regulaminu, (2) wyboru sposobu i miejsca dostawy, (3) wyboru sposobu płatności i (4) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

 4. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” oraz dokonanie wyboru okienka o zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik akceptuje warunki Umowy Sprzedaży podane w Regulaminie i opisie Towaru, w tym jego cenę i zobowiązuje się do zapłaty ceny w wybranej formie zapłaty oraz odbioru zakupionego Towaru w wybranej przez siebie formie dostawy.

 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient poprzez kliknięcie na ikonkę „Kupuję i płacę” z wyborem serwisu Przelewy24.pl jest kierowany na stronę serwisu celem uiszczenia zapłaty.

 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


§
6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2. Płatność elektroniczna przeprowadzana są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych serwisu Przelewy24.pl prowadzi PayPro S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068. Informacje, co do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl dostępne są stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Spółka ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Spółka prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Po złożeniu oświadczenia przez Spółkę o odstąpieniu od umowy, gdy Klient chce nabyć dany Towar, koniecznym jest złożenie nowego Zamówienia.

5. W przypadku wyboru formy płatności z pkt 1.1. lub 1.2., zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony Towar.

§ 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU.

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa towaru poza terytorium Polski w wybranych przypadkach po uprzednim kontakcie mailowym Klienta ze Sprzedawcą na adres zamowienia@fameart.pl. Koszty ewentualnych wysyłek za granicę są wyliczane indywidualnie na podstawie adresu dostawy.

 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru: (1) przesyłka kurierska, (2) paczkomat InPost, (3) paczka Orlen, z tym, że te sposoby doręczenia wyłączone są przy zakupie praw do Ebooka, do którego stosuje się § 8.

 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin dostawy był możliwie jak najszybszy, z zobowiązaniem firmy kurierskiej do dostawy w ciągu 48 godzin od daty początkowej ustalonej zgodnie z § 7 pkt 5, z tym, że regularny termin dostawy Towaru do Klienta, z zachowaniem ryzyka opóźnień po stronie firmy kurierskiej, wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wówczas obowiązuje termin z opisu danego Towaru. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. W przypadku wyboru formy płatności z § 6 pkt 1.1. lub 1.2., początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 8. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sprzedawcę firma kurierska.

§ 8. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH.

  1. Ze względu na specyfikę Produktów Cyfrowych, Klient może dokonać zakupu Produktu Cyfrowego (Ebook) tylko poprzez płatność z góry, to jest z wykorzystaniem płatności z § 6 pkt 1.1. lub 1.2.

  2. Ebook to elektroniczne wersje tradycyjnych książek, które pozwalają na ekranie urządzenia elektronicznego odczytać treść książki.

  3. Ebook w formacie EPUB można elastycznie dostosować do wielkości ekranu oraz swobodnie powiększać i pomniejszać czcionkę. Książkę w formacie EPUB możesz czytać na e-czytniku oraz, po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji, na tablecie, smartphonie czy komputerze.

  4. Ebook w formacie MOBI jest formatem przystosowanym do czytników Kindle.

  5. W zakładce  „EBOOK- przydatne informacje” podane są informacje techniczne i użytkowe dotyczące możliwości skorzystania z Ebooku w tym informacje co do formatu, rozmiaru (liczba megabajtów) oraz wytyczne jak odtworzyć Ebooka.

  6. Ebooki mogą być objęte technicznymi środkami ochrony, zabezpieczającymi przed korzystaniem z nich wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

  1. Szczególne warunki składania i realizacji zamówień na Produkty Cyfrowe:

   1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy tak § 12 pkt. 9.2. „PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY”).

   2. Jeśli zamówienie obejmuje Produkt Cyfrowy i zwykły produkt (niebędący Produktem Cyfrowym), Sklep prześle do Klienta jedno potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Każde takie zamówienie Sprzedawca zrealizuje oddzielnie.

   3. Po tym jak Sklep otrzyma potwierdzenie zapłaty za Zamówienie na Produkty Cyfrowy, na adres poczty elektronicznej Klienta Spółka prześle link do pobrania Ebooka oraz informacje o tym w jaki sposób można pobrać zakupiony plik.

   4. W przypadku zakupu Ebooków w ramach jednej transakcji Klient może zamówić dwie sztuki danego tytułu Ebooka.

  2. Zasady korzystania z Produktów Cyfrowych.

   1. Aby pobrać Ebooka kliknij link znajdujący się w przesłanej po zakupie wiadomości email. Do pobrania udostępniamy plik w formacie MOBI/EPUB. 

   2. Zaleca się zapisywanie zakupionych Produktów Cyfrowych na własnym nośniku pamięci niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

   3. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania Produktów Cyfrowych w Sklepie.

   4. Sprzedawca udziela licencji do treści objętej Produktem Cyfrowym zgodnie z jego celem to jest odczytanie w zakresie:

– Licencja jest udzielana bezterminowo, z tym, że Klient na czas na pobranie Ebooka nie dłuższy niż 7 dni roboczych, po tym czasie Klient może stracić możliwość dostępu do Ebooka.

– Klient prawo korzystać z Ebooków tylko na własny użytek.

– Klient nie ma prawa do rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub w fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym (np. nie wolno udostępniać osobom trzecim tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie),

– Klient nie ma prawa zwielokrotniać Ebooków, chyba że chodzi o zapisanie Ebooka na urządzeniach Klienta (Licencja jest udzielana osobie, bez przypisania do określonego urządzenia).

§ 9. REKLAMACJE

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Towarów, Umów Sprzedaży oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.), ustawie o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2022 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 2020, poz. 344), jak i aktach uzupełniających/zmieniających te regulacje lub aktach je zastępujących.

 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Towaru miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 6. Reklamacja może zostać złożona: pisemnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych adresowych, jak w § 2 ust 10 Regulaminu.

 7. Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji winno nastąpić na adres: 21-025 Niemce ul. Ceramiczna 6.

 8. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 9. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

 10. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


§
10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

  § 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy § 11 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§ 12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od (a) umowy o usługę elektroniczną jak w § 3 Regulaminu, jak i od (b) Umowy Sprzedaży, zawartych na odległość, zawsze bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia danej umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Spółkę w formie jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji.

 3. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem, może skorzystać ze wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej).

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a wszelkie świadczenia Stron umowy ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane), za wyjątkiem sytuacji gdy Klient oświadczył, że wykonywanie Umowy Sprzedaży ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to jest przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient, mimo odstąpienia do umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Spółkę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Sprzedaży.

 7. Zwrot Towaru – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. 21-025 Niemce ul. Ceramiczna 6.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, co wywiera skutki:

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Towarów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  2. W przypadku Towarów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  4. Ponadto w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży były Towary – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:

   1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Towaru – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Towaru – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

   2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Towaru – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

   1. W przypadku Towarów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   2. W przypadku Towarów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

§ 13. ZMIANY REGULAMINU

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Spółkę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Spółka podaje, że w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, nie będą one miały wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży oraz umowy o usługę elektroniczną zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

  2. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 2022, poz. 1360 ze zm.).

§ 15. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: FAME ART Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach,

adres: 21-025 Niemce ul. Ceramiczna 6,

nr KRS 0000386925Z,

telefon: + 663977584 

poczta elektroniczna: info@fameart.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________________________________________________________

(proszę podać rzecz i jej ilość)

Data zawarcia umowy _______________________ / data odbioru _______________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów) _________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Data ___________________________ Podpis Konsumenta (ów)** ____________________________

**Tylko gdy Konsument składa oświadczenie pisemnie

test